آدمانه ها

ساقيا دگر ساغر لب نما نمي نوشم .................................................... ارمني ترك پركن ، تازه نامسلمانم

بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست